Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olunan en iyi şekilde saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ön görülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve sizlerle aramızda kurulacak sözleşmenin gereklilikleri doğrultusunda kişisel verilerinizin toplanması ve gerekli izinlerin alınması için hazırlanmıştır. Vermiş olduğunuz izinler veli veya vasisi bulunduğunuz 3. Kişiler bakımından da sonuç doğuracaktır.

‘Kişisel veri’ ad, soyad, TC. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum tarihi, doğum yeri, yaş, cinsiyet, medeni durum, adres, telefon numarası, e-posta adresi, eğitim durumu, sigorta ve/veya hasta protokol numarası, sizi tanımlayacak diğer kimlik verileriniz yanı sıra fatura bilgileri, konum/ lokasyon verileri gibi belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü veriyi ifade etmektedir.

Verileri işleme nedir?

Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Hangi verilerinizi topluyoruz?

Muayenehanede akdedilen rıza belgeleri, sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin eki niteliğindeki dokümanlar ile başvuru formlarında vermiş olduğunuz bilgiler, elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemler bakımından gerekli SMS, e-posta, telefon sesli görüşme kayıtları ve tutanakları, muhasebe bilgileriniz (banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz), bilgisayar iz ve log kayıtları, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve SGK verileriniz, gelecekte tarafımıza paylaşacağınız diğer veriler, sağlık bilgileriniz hasta tıbbi raporları, tanı verileri, genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz, hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları

https://aretkamar.com sitesine veya randevu/iletişim bölümüne gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.

Verileri hangi amaçla kullanıyoruz?

Aret Kamar Muayenehanesi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz nitelikli ve özel kişisel bilgileriniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; kimliğinizi teyit etme, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirme, tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Muayenehanenin tabi olduğu mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde gereksinimlerin yerine getirilmesi, işleyişi ile günlük muayene, operasyon ve işlemlerin planlanması, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma, özel sigortası şirketinizle talep edilen bilgileri paylaşma, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesi, ilaç temini, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla verilerinizi analiz etme ve saklama, bağlı olduğumuz mevzuatlar gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme ve bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin artırılması, araştırma ve benzeri amaçlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ARET Kamar Muayenehanesi ile aranızda kurulan hukuki/tıbbi ilişki gereği, bundan doğan taleplerinizin yerine getirilebilmesi, suiistimallerin önlenmesi veya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; tarafınıza ait kişisel verileri işleyecektir. Elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulacaktır.

Verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz? Kişisel verileriniz aşağıdaki kişi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılır:
Aret Kamar Muayenehanesi ve bağlı ortaklıkları ve bunların iştirakleri, Aret Kamar Muayenehanesinde veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmetleri veren firmalar, Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler, Türkiye Eczacılar Birliği, Nüfus Genel Müdürlüğü, Gebliz, Özel Sağlık Sigorta Şirketleri, MASAK, BDDK, SPK, FKB, Hazine Müsteşarlığı, Sağlık Turizmi Bilgilerinize erişme, değiştirme ve imha talepleri Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya eksik/yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini, veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır.
Veri güvenliği; Verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun şekilde korunmaktadır.

Sağlık verilerinin işlenmesine dair; tedaviniz sürecinde ve tedavi sonrasında sizinle iletişim kurmaya devam etmek istiyoruz. Ücretsiz olarak bilgilendirilme, ürün hizmet ve yeniliklerimizle ilgili paylaşımları sizlere sunabilme, gelişen teknoloji ile birlikte yeni tedavi yöntemleri, hatırlatma paylaşımları, müşteri memnuniyeti uygulamalarında ve/veya kampanyalarında iletişim amacıyla kişisel verilerinizi kullanmak amacıyla onay/ açık izninizi istiyoruz.